หน้าแรก
เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการสารสนเทศ
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสำหรับสมาชิก
รายการสารสนเทศแนะนำ
การนัดหมายเพื่อเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
ปฏิทินข่าวกิจกรรม
กฎระเบียบต่างๆ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
SiteMap
FAQ
เชื่อมโยง ไปยัง Web Site ที่น่าสนใจ
เข้าสู่ระบบ

เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนวิทย์-คณิต พิมพ์
Tuesday, 09 January 2007

เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนวิทย์-คณิต

Image

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ภายใต้การบริหารของ รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย  สุมิตร ประธานกรรมการคนใหม่  เน้นหนักในด้านความโปร่งใส   เป็นธรรม  ประหยัด และมีประสิทธิภาพ    และที่สำคัญ ประธานกรรมการ สสวท.  ได้เน้นย้ำว่า ภารกิจของสสวท.นั้นมุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจยั่งยืน  บนพื้นฐานของสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสมและก้าวทันความก้าวหน้าของสังคมโลก     ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

นางดวงสมร  คล่องสารา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถยึดหรือนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับหรือประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้ โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์จากวัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ เช่น ใช้ขวดน้ำอัดลมพลาสติกขนาดใหญ่ตัดขวางแทนซื้ออ่างเลี้ยงปลาราคาแพง ใช้สื่อการสอนที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ เช่น ใช้สีจากดอกไม้ทำสื่อทดสอบความเป็นกรด-เบส     ออกแบบกิจกรรมการสอนที่บูรณาการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นให้เด็ก ๆ ได้คิดแก้ปัญหาและหาทางพัฒนาด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น หากมีปลาสลิดเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ทำอย่างไรจะยกระดับคุณภาพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น ใช้มุ้งกันแมลงวันเวลาตากปลา  ประดิษฐ์วัสดุห่อหุ้มที่ดึงดูดใจ  คิดค้นตู้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

“ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นความสำคัญของธรรมชาติผ่านการเรียนทั้งในชั้นเรียน และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกในการบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถหมุนเวียนทรัพยากรใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว  เรียนรู้การอนุรักษ์ที่ถูกต้อง โดยเมื่อใช้ทรัพยากรแล้วต้องบำรุงรักษาไม่ใช่หมดไป นั่นคือ ใช้ด้วยความพอเพียงเคียงข้างความยั่งยืน  และนอกจากนี้ต้องรู้จักวางแผนใช้ประโยชน์ของทรัพยากรด้วย เช่น โรงเรียนมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จำกัด ก็ต้องวางแผนบริหารการใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่” นางดวงสมรกล่าวการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้เกี่ยวกับข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถทำได้หลากหลาย  อาทิ กิจกรรมการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากชุมชนของตนเองโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริมเข้าไป  กิจกรรมให้นักเรียนออกแบบสวนไร่นาให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยอธิบายให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงได้ล่าสุด  สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 17 (วทร. 17)  ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ไทย   ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2550  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   การประชุม  เชิงปฏิบัติการ  การอภิปรายทางวิชาการ  คลีนิควิชาการ  การเสนอผลงานทางวิชาการของครูนิทรรศการและ การแสดงผลงานจากภาครัฐและเอกชน  โครงงานวิทยาศาสตร์  การจัดแสดงและสาธิต เครื่องมือ  สิ่งประดิษฐ์  เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  และกิจกรรมออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนครูและผู้สนใจสามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวความรู้ เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนต่อไป  โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงาน วทร. 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 0-5672-1583  หรือ 0-5671-1396  ต่อ 2708, 1410  โทรสาร  0-5672-2217


ที่มา : http://www.newswit.com/news/2007-01-09/0942----


< ก่อนหน้า   ถัดไป >
"สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อความ รูปภาพ เนื้อหาสาระ และรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งสำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฏหมาย ห้ามผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดทำการลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายทันที"