หน้าแรก
เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการสารสนเทศ
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสำหรับสมาชิก
รายการสารสนเทศแนะนำ
การนัดหมายเพื่อเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
ปฏิทินข่าวกิจกรรม
กฎระเบียบต่างๆ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
SiteMap
FAQ
เชื่อมโยง ไปยัง Web Site ที่น่าสนใจ
เข้าสู่ระบบ

'กศน.กมลาไสย' ไม่หยุดนิ่ง...เดินเครื่อง 48 โครงการ พิมพ์
Tuesday, 06 January 2009
'กศน.กมลาไสย' ไม่หยุดนิ่ง...เดินเครื่อง 48 โครงการ
กับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในชนบท

Image

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ถือเป็นการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านในชนบทได้มีความรู้ และนำวิชาที่ได้รับมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

สำหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นำนโยบายมาจัดทำโครงการจนประสบความสำเร็จถึง 48 โครงการ ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การนักศึกษา มาสนับสนุนทั้งเงิน และอุปกรณ์ด้านการศึกษา แก่ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งในชุมชนเมืองและถิ่นทุรกันดาร
 
นายสุประณีต ยศกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ได้นำนโยบายมาพัฒนาส่งเสริมชีวิตให้ประชาชนที่ขาดโอกาสได้เรียนรู้ มีนโยบายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา การพัฒนาการศึกษานอกระบบ การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย การบริหาร การสนับสนุนโครงการพิเศษ จากนโยบายต่าง ๆ เป็นผลให้ กศน.กมลาไสย ถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายนอกการศึกษานอกระบบ มีหน่วยงานเทศบาล อบต. องค์กรนักศึกษา วัด สนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์เต็มที่
 
นายสามารถ คล้ายเลื่อน ผอ.กศน. อ.กมลาไสย กล่าวว่า ได้เสนอโครงการเพื่อรับการประเมิน 48 โครงการ อาทิ โครงการหลักธรรมาภิบาล เน้นให้บุคลากรและกลุ่มเป้าหมายรู้จักการปกครองบ้านเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตย มี 6 เรื่อง คือ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความรับผิดชอบ 5. หลักการมีส่วนร่วม 6. หลักความคุ้มค่า โครงการแสงธรรมนำชีวิต เน้นให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าใจความจริงของชีวิต คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีพระอาจารย์จากวัดชื่อดังมาเทศน์ จำนวน 8 ครั้ง
 
ผอ.กศน.กมลาไสย เปิดเผยอีกว่า โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรม การการเลือกตั้ง (กกต.) กาฬสินธุ์ ให้ความรู้เพื่อสกัดกั้นการขายสิทธิซื้อเสียงนักศึกษามาร่วมงาน 500 คน นำไปขยายผลสู่ครอบครัว โครงการอบรมการใช้รถใช้ถนนมีนักศึกษาร่วม 351 คน เน้นการใช้รถใช้ถนนความปลอดภัย และการเคารพกฎจราจรตามมารยาทเมาไม่ขับ, รณรงค์การใส่หมวกกันน็อก, การปฏิบัติตามกฎจราจร โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด โครงการกิจกรรม 5 ส โครงการแข่งขันกีฬา กศน. สัมพันธ์ เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตโครงการตรวจสุขภาพ ร่วมกับสถานีอนามัยตำบลตรวจสุขภาพโครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการประชุมพัฒนาหลักสูตรให้ผู้สนใจประดิษฐ์ดอกไม้ในท้องถิ่น, การทอเสื่อ, การตัดเย็บเสื้อผ้า, การทำขนม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการศึกษาปัญหาการพบกลุ่มเพื่อศึกษาปัญหา นักศึกษา โครงการวิจัยนักศึกษาส่วนบุคคลโครงการจัดซื้อหนังสืองบประมาณ 200,000 บาท เพื่อให้ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา โครงการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
 
“นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประสานงานกับชุมชน และ อบต. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา กศน.มุ่งเน้นเพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการทำดีเพื่อพ่อและแม่ และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย”
 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็ก หรือโครงการใหญ่ กศน. ได้จัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านในชนบท และถิ่นทุรกันดาร ได้เรียนรู้ ได้ลับสมอง เพื่อนำสิ่งที่ได้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเอง และครอบครัว รวมทั้งชุมชน.

โอภาส มั่นคง
 


แหล่งที่มา : http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=187053&Newstype=1&template=1
 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
"สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อความ รูปภาพ เนื้อหาสาระ และรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งสำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฏหมาย ห้ามผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดทำการลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายทันที"