หน้าแรก
เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการสารสนเทศ
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสำหรับสมาชิก
รายการสารสนเทศแนะนำ
การนัดหมายเพื่อเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
ปฏิทินข่าวกิจกรรม
กฎระเบียบต่างๆ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
SiteMap
FAQ
เชื่อมโยง ไปยัง Web Site ที่น่าสนใจ
เข้าสู่ระบบ

นครพนมเมืองน่าอยู่ พิมพ์
Friday, 06 March 2009
นครพนมเมืองน่าอยู่

Image

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร ถึง 735 กม. มีลักษณะพื้นที่ยาวตามแนวฝั่งขวาของแม่น้ำโขง อยู่ตรงข้ามกับแขวงคำม่วน แขวงบริคำไซ และแขวงสะหวันนะเขตของประเทศไทย สปป.ลาว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดน เป็นระยะทางกว่า 153 กม. กล่าวว่า

ปัจจุบันจังหวัดนครพนม เหมือนเป็นจังหวัดที่อยู่ก้นซอย ในเดือนมีนาคมนี้ จะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 3 ระหว่าง นครพนม-แขวงคำม่วน สปป.ลาว นครพนมจะเป็นเมืองเปิดประตูสู่  อินโดจีน เป็นเส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจใช้ถนนหมายเลข 8 ของ สปป.ลาว สู่ท่าเลือเกอลอ จังหวัดเงอาน ของเวียดนาม 290 กม. ใช้ถนนหมายเลข 17 สปป.ลาว สู่ท่าเรือ วุ๋งอ่าง จังหวัดฮาติน ของเวียดนาม 330 กม. โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “นครพนมเมืองน่าอยู่ คู่สัมพันธ์อินโดจีน” โดยมีเป้าประสงค์การพัฒนาให้เป็นเมืองสงบสุข ปลอดภัย สะดวก สะอาด สวยงาม “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านงาม”
 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส มหามงคล 5 ธันวาคมเพื่อส่งเสริมประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน และพัฒนายกระดับแผนชุมชน สร้างกระแสการดำรงชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามคติ พจน์ 9 ประการ ของจังหวัดนครพนม ครอบคลุม ทั้งพื้นที่
 
ในขณะเดียวกันก็ดำเนินการขับเคลื่อนเชิงกระบวนการ การรณรงค์ การสร้างระบบภายใต้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ข้าราชการส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรเอกชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เวทีประชาคม บัญชีครัวเรือน แผนชีวิต แผนชุมชน หมู่บ้านนำร่อง ครอบครัวตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกครัวเรือนร่วมกันดำรงชีวิตโดยยึดคติพจน์ 9 ประการ คือ ปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงธรรมชาติ ออมเงินวันละบาท บ้านสะอาดเรียงราย อบายมุขลดละ ธรรมะสุขหลาย ทำบัญชีรับ-จ่าย ออกกำลังกายทุกยาม
 
สำหรับกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ นครพนมเมืองน่าอยู่ จะดำเนินการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนและทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านพัฒนาระดับ “ดี” จำนวนหมู่บ้านต้นแบบ โครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ จำนวน 186 หมู่บ้าน (ตำบลละ 2 หมู่บ้าน) ร้อยละที่เพิ่มของหมู่บ้านระดับ “ดีเด่น” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด
 
หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน คือ การผนึกกำลังร่วมของภาคราชการ ท้องถิ่น เอกชน  และประชาชน 5 ธันวาคม 2552 ประกาศ “จังหวัดนครพนมเมืองน่าอยู่”.

บัณฑิต  แสงวิจิตร
 


แหล่งที่มา : http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Columnid=70801&Newstype=2&template=2
 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
"สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อความ รูปภาพ เนื้อหาสาระ และรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งสำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฏหมาย ห้ามผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดทำการลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายทันที"